تحقیق اثر تزریق رحمی آنتی بیوتیک تلقیح در باروری گاوهای آندومتریت شده تحقیق اثر تزریق رحمی آنتی بیوتیک تلقیح در باروری گاوهای آندومتریت شده

دسته : دامپزشکی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 906 KB

تعداد صفحات : 110

بازدیدها : 421

برچسبها : تزریق رحمی آنتی بیوتیك گاوهای آندومتریت شده

مبلغ : 5500 تومان

خرید این فایل

تحقیق اثر تزریق رحمی آنتی بیوتیک تلقیح در باروری گاوهای آندومتریت شده

دانلود پروژه تحقیقاتی بررسی تأثیر تزریق رحمی آنتی بیوتیک پس از تلقیح بمنظور بهبود باروری درگاوهایی با سابقه آندومتریت

باروری و ناباروری

اصطلاح باروری درگاو ماده نشان دهنده میلو قدرت جفتگیری، توانایی بارورشدن، تغذیه رویان و بالاخره قدرت خارج کردن گوساله و پرده های جنینی است. گاو سالم باروری طبیعی را با تولید یک گوساله زنده در هرسال نشان می دهد. ناباروری عدم تولید یا تأخیر در تولید سالانه گوساله زنده را نشان میدهد. اصطلاح کاهش باروری حالت اخیر را بهتر نشان می دهد، در گاوهای ماده شیری این عارضه نه تنها در تولید نسلی از نسل موجود اختلال ایجاد می کند، بلکه در میزان تولید شیر هم اثر دارد زیرا آبستنی و زایمان برای شروع و ادامه شیردهی در این گونه لازم است.

فاصله دوزایش متوالی معیاری برای اندازه گیری توانایی تولید مثل به کارمی رود و با محاسبه 10 ماه دوره شیرواری و 2 ماه به اصطلاح دوره خشکی به صورت تولید گوساله دریک سال بیان شده است. وقتی که یک گاو پرتولید به دلیل داشتن مشکلات تولید مثلی ازگله حذف می شود نه تنها دامداریکی از با ار زشترین گاوهای گله اش را از دست می دهد بلکه فرصت حذف یک گاو کم تولید وکم ارزش را نیز ازدست می دهد. لیکن زیانهای اقتصادی ناشی از عدم باروری یا پایین بودن کیفیت باروری مسئله روز دامپروری است و درحقیقت کاهش باروری اساسی ترین موضوع در وضعیت پرورش گاو شیری می باشد.

وقتی که تعداد زیادی از گاوهای شیری به دلیل ناباروری حذف می شوند متوسط تولید گله کاهش می یابد وپیشرفت ژنتیکی کند می گردد. ضررهای ناشی از بی کفایتی تولید مثل گاوهای شیری عبارتند از:

افزایش روزهای شیردهی و روزهای خشکی: اختلالات تولید مثلی عمر اقتصادی دام را کاهش داده و از طرف دیگر باعث طولانی ترشدن فاصله دوزایش می گردد. با طویل شدن این فاصله با اینکه شیر بیشتری به ازاء هر دوره شیرواری (لاکتاسیون) تولید می شود ولی تولید شیر به ازاء هر روز از زندگی دام پایین می آئید، زیرا گاوها روزهای بیشتری را درقسمت انتهایی لاکتاسیون یعنی زمانی که تولید شیر پایین است طی می کنند، سپس تعداد روزهای شیردهی و روزهای خشکی دام افزایش می یابد.

طولانی تر شدن فاصله دو زایش : خسارت ناشی از افزایش فاصله بین دوزایش به ازاء هر روزی که فاصله دوزایش از 365 روز بیشترشود درانگلستان حدود 5/3 پوند برای هر رأس گاوشیری برآورده شده است.

- اختلالات تولید مثلی باعث کاهش زنده ماندن و یا قدرت ماندگاری تعداد گوساله های متولد شده در هر سال شده، در نتیجه تلیسه های کمتری جهت جایگزینی و فروش درگله تولید خواهد شد.

هزینه جایگزینی وکاهش بهبود ژنتیکی گله: دربسیاری از بررسی ها اختلالات تولید مثل و در مرحله بعد کاهش تولید شیر در صدر مشکلات گله قراردارند و مهمترین علت حذف گاوها عنوان شده است. جهت افزایش متوسط شیرتولید شده درگله باید گاوهای که تولید شیرشان کم است ازگله حذف نمود و این مسئله درصورتی امکان پذیراست که ضررهای ناشی ازتولید مثل درحداقل باشد، ولی با افزایش میزان حذف ازگله به علت عدم باروری میزان حذف گاوهایی که تولید شیرشان کم است نیزکاهش می یابد که سبب کاهش پیشرفت ژنتیکی گله می گردد.

...

اثر تجویز داخل رحمی ترکیبات ضدمیکروبی برطول سیکل استروس

نوع ماده تجویز شده به داخل رحم (آنتی بیوتیک، آنتی سپتیک) و زمان استفاده از آن دارای اثرات متفاوتی بر روی سیکل استروس خواهد بود. استفاده از محلول ید رقیق شدهدر روز 15 سیکل استروس (روز صفر روز آغاز استروس است) به طورمعنی داری باعث افزایش طول سیکل فحلی میگردد. در مقابل زمانی که این ترکیب در روز 3 یا 4 سیکل بصورت داخل رحمی استفاده می شود سبب کوتاهی سیکل می گردد. در بررسی دیگر اثرات محلول ید رقیق شده بر روی سیکل استروس شامل مطالعات بافت شناسی و بیوپسی آندومتریوم طی روزهای 1 تا 7 بعد از تزریق داخل رحمی مورد ارزیابی قرار گرفت. بیوسپی نمونه ها 24 ساعت بعد از انفوزیون حاکی از آسیب به سطح اپیتلیوم، آماس و نکروز سطحی آندومتریال می باشد، از طرف دیگر بیوپسی نمونه ها 24 ساعت بعد از انفوزیون محلول سالین 85 درصد نرمال بود. بنابراین به نظر می رسد که مکانیسم آسیب رحمی ممکن است با طول سیکل استروس تفسیر شود.

در تحقیق دیگری اثر اکسی تتراسیکلین روی آندومتر رحم در روزهای 4 یا 5 سیکل فحلی مورد بررسی قرار گرفت. میزان 40 میلی لیتر اکسی تتراسیکلین در محلول پروپیلن گلیکول آماده و در روزهای فوق به داخل رحم تزریق گردید، بررسی بیوپسی نمونه ها 24 ساعت بعد از انفوزیون اکسی تتراسیکلین حاکی از آن بود که سطح اپیتلیوم کنده شده بود، ادم و نکروز سطحی کاملاً مشخص بود و در واقع دارای اثرات مشابهی مانند انفوزیون محلی ید رقیق شده بود. در تزریق داخل رحمی اکسی تتراسیکلین در روز 4، طول سیکل فحلی 7/10 روز و در مقابل انفوزیون محلول سالین 85 درصد در همین روز طول سیکل فحلی را به 21 روز رساند.

به هر حال نتیجه گیری می شود که استفاده از ترکیبات محرک ممکن است سبب افزایش یا کاهش طول سیکل استروس گردد و ارتباط معنی داری با مرحله ای از سیکل استروس که تزریق در آن صورت می گیرد دارد.

اثر تحریک گنندگی محلول آنتی بیوتیک بر روی رحم

بیشتر آنتی بیوتیک ها و مواد شیمیایی استفاده شده در داخل رحم باعث سرکوب نوترفیل های رحمی شده و با مکانیسم های دفاعی رحم تداخل ایجاد می کند. اثرات تخریشگری بسیاری از ترکیبات تتراسیکلین بر روی موکوس رحم، سرویکس و واژن گزارش شده است که ایجاد آندومتریت شیمیایی می کند و خاصیت اسپرم کشی نیز دارد

...

اثر تزریق رحمی آنتی بیوتیک پس از تلقیح جهت بهبود باروری در گاوهایی آندومتریت شده

فهرست مطالب

خلاصه فارسی

پیشگفتار

فصل اول

الفباروری و ناباروری... 1

بدوره پس از زایش ...3

ب1 بازگشت فعالیت چرخه ای ...5

ب 11 عوامل موثردر بازگشت فعالیت سیکلیک 6

ب 2جمع شدن رحم .7

ب 2 نقشدر جمع شدن رحم .8

ب 3 ترمیم آندومتر ... 10

ب 4 حذف آلودگی باکتریایی ..11

جایمنی دستگاه تولید مثلی .14

ج 1 مکانیسم های دفاعی رحم .16

ج 1 2 مکانیسم های دفاعی رحم درپریود پس از زایش17

دعفونت های رحمی .18

د 1 عفونت های غیر اختصاصی رحم ...19

م- بازگشت مکرر به فحلی. 20

م 1 علل برگشت به فحلی... 21

م 11 نارسایی در تخمک گذاری... 22

م 12 نارسایی باروری ...23

م 13 مرگ زودرس رویان ..23

فصل دوم

الفآندومتریت.. 26

الف 1سبب شناسی .27

الف 11جفت ماندگی ..28

الف 12سخت زایی .29

الف 13بازگشت فعالیت طبیعی و سیکلیک تخمدان ها31

الف 14فصل سال و بار میکروبی ...32

الف 15شرایط بدنی... 32

الف 16میزان شیر. 32

الف 17بیماریهای متابولیک ... .32

الف 18جفت گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی .32

الف 2باکتریولوژی آندومتریت . .32

الف 3پاتوژنز. .34

الف 4پاتولوژی .. .37

الف5علائم بالینی . .39

الف 6تشخیص آندومتریت .41

بدرمان آندومتریت ... .43

ب1 درمان داخل رحمی ...46

ب 1 1 انتخاب زمان مناسب جهت انفوزیون ترکیبات ضد میکروبی به داخل رحم.49

ب 1 2 اثر تجویز رحمی ترکیبات ضد میکروبی بر طول سیکل استروس53

ب 1 3 اثر تحریک کنندگی محلول آنتی بیوتیک بر روی رحم .53

جترکیبات رایج مورد استفاده داخل رحمی . .54

ج 1آنتی بیو تیک ها ...54

ج 1 1تتراسیکلین ها ..54

ج 1 2پنی سیلین ها ... .55

ج 1 3آمینوگلایکوزید ها و سولفانامید ها .56

ج 2آنتی سپتیک ها .. .56

ج 21 لوگل ..57

ج 2 2بتادین ...58

ج 3درمان هورمونی ..58

ج 3 1پروستاگلندین ها ...59

ج 32گنادوتروپین ها. 61

ج 33استروژن ها .61

ج 4 درمانهای جدید .62

ج 4 1عصاره و عناصر PMN. 62

ج 4 2آندوتوکسین ها ..63

ج 4 3سرم، پلاسما و سرم هایپرایمیون ... .63

ج 4 4لیدیوم کا- ال- پی .64

فصل سوم

مواد و روش کار .. .65

فصل چهارم

نتایج ..68

فصل پنجم

بحث . .75

خلاصه انگلیسی .82

منابع

فهرست جداول

فهرست نمودارها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

علم دامپزشكی

پروژه جراحی و هوشبری پرندگان

پایان نامه رفلاكس ادراری و درمان آندوسكوپیك آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

تحقیق علم دامپزشکی و اختیارات سازمان دامپزشکی و بیماری حیوانات

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام